Strony

panel Pages

Panel Strony umożliwia tworzenie dokumentów wielostronicowych.

buttons of panel Pages

Funkcje przycisków:

  1. przenieś stronę na górę
  2. przenieś stronę na dół
  3. dodaj stronę
  4. usuń stronę
  5. wyświetl wykaz stron
  6. kopiuj stronę do schowka
  7. wklej stronę ze schowka
  8. wklej raport drukowania

panel Strony

Dwukrotne kliknięcie nazwy strony powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można ustawić właściwości strony.

właściwości strony

Każda strona ma krótki tytuł (zalecane 4 znaki), który jest wyświetlany w panelu Strony i w odnośnikach krzyżowych. Jeśli pole opisu jest włączone dla dokumentu, będzie ono wyświetlane na wszystkich stronach.


Wprowadzane są dane do pola opisu:

dane takie same dla wszystkich stron (firma, rysunek itp.) dane dla konkretnej strony (tytuł, dodatkowy tytuł)
F12 - Dokument - Zmienne w panelu Strony klikając dwukrotnie nazwę strony

Jak wyszukiwać symbole, tekst i inne obiekty na rysunku.

chat support