Atrybuty symboli i kabli

symbol_with_attributes

Symbole mogą mieć opisy tekstowe - atrybuty. Atrybuty tworzone są za pomocą odnośnika Atrybuty w dolnej części panelu Właściwości (pojawia się po dwukrotnym kliknięciu na symbol).

Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy wprowadzić nazwę atrybutu, wartość i określić, czy atrybut ma być widoczny na rysunku.

Nazwy atrybutów nie mogą zawierać znaków innych niż litery i cyfry, nie mogą zaczynać się od cyfry i zaleca się, aby zaczynały się wielką literą.

Atrybuty symboli

Atrybuty grup

Aby uniknąć konieczności określania atrybutów dla każdego symbolu, program umożliwia wstępne zdefiniowanie atrybutów dla symboli w zależności od grupy, do której należą. Atrybuty grup wprowadza się za pomocą polecenia menu Plik - Konfiguracja biblioteki. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z biblioteką symboli. Wybierz grupę symboli po lewej stronie. W prawej części wprowadź atrybuty.

Atrybuty grup

Wartość atrybutu można pozostawić pustą lub wprowadzić wartość, która będzie używana najczęściej. Każdy symbol, które zostanie wstawione do rysunku, otrzyma atrybuty swojej grupy i wszystkich grup nadrzędnych. Atrybuty dodane do grupy "ProfiCAD Library" mają zastosowanie do wszystkich symboli. Po wprowadzeniu zmian należy wykonać polecenie Widok - wczytaj ponownie pozycje, żeby zmiany zostały odzwierciedlone w bibliotece.

Pozycje atrybutów symbolu

Można ustawić atrybuty tak, żeby pojawiały się w określonej lokalizacji dla nowo wstawionego symbolu.

Postępowanie:

  1. Wstaw symbol na rysunku.
  2. Przenieś atrybuty symbolu w żądane miejsce.
  3. Kliknij symbol prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zapisz pozycje opisów.
chat support