Wymiarowanie

Wymiar liniowy

dimension points

Rysuje wymiar poziomy lub pionowy.

Kliknij ikonę icon linear dimention lub wybierz polecenie Rysuj - Wymiar liniowy. Kliknij myszą, aby wybrać pierwszy punkt (1) (początek pierwszej linii pomocniczej). Kliknij ponownie, aby wybrać początek drugiej linii pomocniczej (2). Trzecim kliknięciem myszy wybierz punkt (3), przez który będzie przechodzić linia wymiarowa. Ta linia wymiarowa jest pozioma lub pionowa, w zależności od położenia trzeciego punktu względem dwóch pierwszych.

Wymiar ukośny

Rysuje wymiar pod dowolnym kątem

Kliknij ikonę icon aligned dimention lub wybierz polecenie Rysuj - Wymiar ukośny. Kolejna procedura jest taka sama jak w przypadku wymiarów liniowych.

Różnica między wymiarem liniowym a ukośnym: Różnica między wymiarem liniowym a ukośnym

Wymiar średnicy

Służy do wymiarowania średnicy okręgu. Kliknij ikonę icon diameter dimention lub wybierz polecenie Rysuj - Wymiar średnicy. Program obsługuje trzy sposoby wymiarowania okręgu. Wymiar średnicy jest zdefiniowany przez dwa punkty: pierwszy punkt leży na kole, a drugi punkt leży:

  1. wewnątrz koła
  2. poza kołem
  3. w przeciwległym punkcie koła
diameter dimension

Style wymiarowania

Program zawiera kilka predefiniowanych stylów wymiarowania. Każda strona może mieć inny styl wymiarowania.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na rysunku, wybierz pozycję menu Ustawienia strony i wybierz kartę Styl wymiarowania. Zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające:

  • wybór jednego z predefiniowanych stylów
  • utworzenie nowego stylu wymiarowania
  • zmianę stylu wymiarowania
  • usunięcie stylu wymiarowania
dimension style - select

Po kliknięciu przycisku Nowy lub Zmień pojawi się okno dialogowe, w którym można ustawić parametry stylu wymiarowania. Okno dialogowe zawiera również podgląd stylu wymiarowania, który ilustruje znaczenie wszystkich parametrów.

dimension style - edit

Jednostki wymiarowania

Wszystkie wymiary używają tej samej jednostki wymiarowania, którą można ustawić w oknie dialogowym stylu wymiarowania. Jednostka wymiarowania nie jest określona w wymiarze, ale można ją określić w tabliczce rysunkowej. W tym celu używana jest zmienna systemowa {_du}.

Własny tekst

W panelu Właściwości można wprowadzić własny tekst, który będzie wyświetlany zamiast odległości.

chat support