Fragmenty

Możesz zapisywać często używane części rysunków i używać ich później.

Postępowanie zapisywania fragmentu:

  1. Na rysunku zaznacz obiekty, które utworzą fragment.
  2. Wywołaj polecenie Edytuj - Zapisz jako fragment.
  3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy wprowadzić nazwę fragmentu. Fragmenty można podzielić na grupy.
snippets

Wstaw fragment do rysunku za pomocą polecenia Wstaw - Fragment.

Przenoszenie fragmentów na inny komputer:

Fragmenty są zapisane w bibliotece symboli, w katalogu "_CONF\snippets". Poszczególne fragmenty są przechowywane w plikach z rozszerzeniem "snippet".

chat support